• Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego X-Dni Vreuls Sp.j.
wraz z Polityką Prywatności i Polityką Cookies 
 

Ważny od 01-03-2013 r.


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego znajdującego się pod domeną www.dobrebaseny.pl. Regulamin określa ponadto Politykę Prywatności i Politykę Cookies. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami Sklep internetowy nie jest związany Ogólnymi Warunkami Umów tych Klientów, chyba że wyrazi na to wyraźną zgodę.

 2. Właścicielem Sklepu internetowego jest X-dni Vreuls Sp. j. z siedzibą w Opolu, ul. Reymonta 14/62, 45-066 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000286768, REGON 160150310, NIP 754-291-68-97 („X-DNI”).

 3. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@dobrebaseny.pl, formularza kontaktowego umieszczonego na stronie www.dobrebaseny.pl, a także telefonicznie i przy użyciu następujących środków komunikacji:


  Adres do korespondencji:
  X-dni Vreuls Sp.j.
  ul. Reymonta 14/62
  45-066 Opole

  Dane teleadresowe:
  tel.: 774218186, 513173669
  Numer konta bankowego:
  BANK PKO BP 75102036680000570204730422
   

   

  Kontakt telefoniczny z obsługą Sklepu internetowego, możliwy jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00,

 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:


  a) rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
  b) procedurę zawarcia umowy sprzedaży;
  c) koszt i sposób dostawy;
  d) zasady i formy zapłaty ceny;
  e) prawo do odstąpienia od Umowy;
  f) ryb i miejsce postępowania reklamacyjnego;
  g) zasady ochrony danych osobowych – Politykę Prywatności i Politykę Cookies.
   
 5. Regulamin Sklepu internetowego wraz z Polityką Prywatności i Polityką Cookies udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem  www.dobrebaseny.pl/Regulamin.html w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i przechowywanie. W szczególności Klient może bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.dobrebaseny.pl jako plik w formacie PDF, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

DEFINICJE

 1. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.

 2. Dostawca – firma kurierska lub inny operator pocztowy współpracujący ze Sprzedawcą.

 3. Indywidualny Profil Klienta – indywidualne konto Klienta w Sklepie internetowym, którego założenie ułatwia w przyszłości dokonanie zakupów w Sklepie internetowym usprawniając proces składania i realizacji Zamówień.

 4. Klient – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Koszt dostarczenia Produktu  – opłata za dostawę Produktu do Klienta.

 7. Produkt – rzecz ruchoma znajdująca się w ofercie Sklepu internetowego.

 8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego X - Dni Vreuls Sp.j. wraz z Polityką Prywatności i Polityką Cookies.

 9. Sklep internetowy – sklep działający pod adresem www.dobrebaseny.pl, za pośrednictwem którego Klient może korzystać z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, w tym zawierać umowy kupna Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet.

 10. Sprzedawca – X-Dni Vreuls Sp.j. z siedzibą w Opolu.

 11. Umowa – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem Sklepu internetowego.

 12. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego na zasadach wynikających z Regulaminu, o których mowa w rozdziale IV pkt. 1 Regulaminu.

 13. Zamówienie – zamówienie na Produkt złożone przez Klienta w Sklepie internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem.

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym z Usług świadczonych drogą elektroniczną, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

  a) komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem;
  b) sprawne łącze internetowe;
  c) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML, PHP) typu Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 12.0, Chrome 18.0 lub nowszych, z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java;
  d) zastosowania oprogramowania Flash 4 lub nowszego oraz Acrobat Reader;
  e) włączona obsługa plików Cookies;
  f) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
   
 2. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1280x800px.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać pisemnie pod adresem biuro@dobrebaseny.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

OPIS USŁUG I PRODUKTÓW ORAZ ZASAD KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca świadczy następujące usługi:

  a) udostępnienie Indywidualnego Profilu Klienta na stronie Sklepu internetowego;
  b) zawieranie umów sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sieci Internet;
  c) śledzenie statusu Zamówienia;
  d) dodawanie opinii i komentarzy;
  e)informowanie o aktualnych promocjach i ofertach Sklepu internetowego za pośrednictwem newsletter;

  oraz prowadzi sprzedaż Produktów prezentowanych w Sklepie internetowym, w szczególności basenów ogrodowych.
 2. Niedozwolonym jest korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym z Usług świadczonych drogą elektroniczną, w celu naruszającym obowiązujące prawo, postanowienia Regulaminu bądź dobre obyczaje. Zakazane jest przesyłanie przez Klienta informacji i treści o charakterze bezprawnym.

 3. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały w rozdziale VI i VI Regulaminu. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 4. Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną można znaleźć pod adresem www.dobrebaseny.pl

 5. Prezentowany w Sklepie internetowym katalog Produktów wraz z oznaczeniem ich ceny nie stanowi oferty sprzedaży, a jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Obecność Produktów na stronach Sklepu internetowego nie oznacza ich dostępności i możliwości realizacji Zamówienia. Klient dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym lub za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość – przez email, telefonicznie lub faksem – składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 6. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne Produktów umieszczonych w Sklepie internetowym były najbardziej jak to możliwe zgodnie z rzeczywistością. W szczególności z uwagi na różne odzwierciedlenie kolorów i kształtów na ekranie monitora istnieje ryzyko, iż zakupiony Produkt może różnić się od widocznego na zdjęciu (różnica może być widoczna przede wszystkim w odcieniu danego koloru, proporcjach). W takiej sytuacji Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo wycofania Zamówienia albo odstąpienia od Umowy i zwrócenia Produktu na zasadach określonych w rozdziale X Regulaminu. Wszelkie koszty z tytułu odstąpienia od Umowy ponosi Sprzedawca. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji o Produktach prosimy o kontakt ze Sklepem internetowym.

 7. Ceny Produktów są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów podane w Sklepie internetowym nie zawierają kosztów dostawy, które pokrywa Klient.

 8. Koszty dostawy zależą od wartości Zamówienia oraz wagi i wymiarów przesyłki i są każdorazowo wskazane w trakcie wybierania Produktów, a także w podsumowaniu Zamówienia przed jego zatwierdzeniem przez Klienta. Koszt dostawy wskazany w podsumowaniu Zamówienia obliczany jest zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich lub innych operatorów pocztowych współpracujących ze Sprzedawcą.

 9. Katalog Produktów oraz dostępność stanu magazynowego Sklepu internetowego są aktualizowane od poniedziałku do piątku w godzinach południowych z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

 10. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane na stronach Sklepu internetowego, w tym m.in. nazwy, logotypy, cenniki, a także kolorystyka i układ witryny, oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią stron internetowych należą do Sprzedawcy lub podmiotów, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy, i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

 11. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów Sklepu internetowego jako podstawy do prowadzenia przez Klienta jakiejkolwiek działalności gospodarczej opartej o zawarte w nim informacje. Wszelkie inne sposoby reprodukowania lub korzystania z informacji, danych i materiałów ze Sklepu internetowego lub kolorystyki albo układu witryny bez wcześniejszej pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione.

REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. W celu usprawnienia procesu składania i realizacji Zamówień Klient może założyć w Sklepie internetowym Indywidualny Profil Klienta.

 2. Założenie Indywidualnego Profilu Klienta lub skorzystanie z innej usługi świadczonej drogą elektroniczną polega na:

  1. wypełnieniu w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Sklepu internetowego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych i ustalenia przez Klienta loginu oraz hasła, które powinno składać się co najmniej z 8 znaków zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne), ewentualnie wprowadzeniu innych danych oznaczonych gwiazdką niezbędnych do świadczenia danej usługi;
  2. zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków korzystania ze Sklepu internetowego i innych usług określonych w niniejszym Regulaminie poprzez zaznaczenie pola check box przy komunikacie „Przeczytałem i akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego EVIVO Vreuls Sp.j. wraz z wraz z Polityką Prywatności i Polityką Cookies” oraz wciśnięcie odpowiedniego przycisku oznaczającego akceptację;
  3. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zarejestrowania i prowadzenia Indywidualnego Profilu Klienta w Sklepie internetowym.

   

 3. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Przy każdym kolejnym Zamówieniu Klient może skorzystać ze swojego Indywidualnego Profilu Klienta.
 4. Login i hasło mają charakter poufny. Klient zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji Indywidualnego Profilu Klienta każdorazowo w przypadku ich zmiany.
  1. wykorzystuje swój Profil  do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich; 
  2. narusza obowiązujące prawo, postanowienia niniejszego Regulaminu, bądź dobre obyczaje.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

 1. Zawarcie umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego składa się z trzech etapów: złożenia Zamówienia przez Klienta, potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy, potwierdzenia przez Klienta istotnych warunków realizacji Zamówienia. Płatność za Produkty zakupione w Sklepie internetowym następuje według wyboru Klienta przy składaniu Zamówienia, po zawarciu umowy lub przy odbiorze Zamówienia.

 2. Klient ma możliwość dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem przerw technicznych koniecznych do utrzymania Sklepu internetowego. Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00

 3. Przed złożeniem Zamówienia, Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie Produkt/-y, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem, przeliczanie wartości Produktów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru Produktów Klient może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka.

 4. Po wyborze Produktów, Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania Zamówień w Sklepie internetowym. W zależności od wybranych opcji Klient dokonuje wyboru formy dostawy, formy płatności oraz wskazuje adres dostawy i dane niezbędne do wystawienia faktury (dane niezbędne do realizacji Zamówienia oznaczone są gwiazdką). W przypadku płatności innej niż przedpłata na konto bankowe warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego weryfikację Klienta. W celu usprawnienia procesu składania i realizacji Zamówień Klient może skorzystać z Indywidualnego Profilu Klienta.

 5. Złożenie Zamówienia następuje po akceptacji warunków niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem składania Zamówień za pośrednictwem Indywidualnego Profilu Klienta)i oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klienta oraz po wysłaniu Zamówienia poprzez przycisk „Wyślij zamówienie”. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego złożoną przez Klienta Sprzedawcy.

 6. Po otrzymaniu Zamówienia Sklep internetowy potwierdza otrzymanie Zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi na adres poczty e-mail podany przy składaniu Zamówienia lub podczas rejestracji.

 7. Następnie Sklep internetowy weryfikuje czy Zamówienie zostało złożone prawidłowo. W przypadku stwierdzenia przez Sklep internetowy, iż Zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sklep internetowy poinformuje o tym Klienta. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 2 dni nie będą realizowane. Na każdym etapie składania Zamówienia oraz jego realizacji Sprzedawca dopuszcza możliwość dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 8. Po weryfikacji Zamówienia pod kątem jego kompletności i możliwości jego realizacji na warunkach w nim wskazanych Sklep internetowy przesyła do Klienta potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sklep internetowy z prośbą o jego potwierdzenie przez Klienta, ewentualnie przed wysłaniem takiego Zamówienia kontaktuje się z Klientem w celu doprecyzowania Zamówienia. Potwierdzenie realizacji Zamówienia zawiera istotne warunki Umowy, w szczególności: numer i datę Zamówienia, dane zakupionego Produktu/-ów, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce i sposób dostawy.

 9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia, a w przypadku wyboru opcji zapłaty przelewem na rachunek bankowy Sklepu internetowego – z chwilą dokonania przelewu. Brak otrzymania przez Sklep internetowy potwierdzenia w ciągu 4 dni oznacza, że Strony nie zawarły Umowy. Po zaakceptowaniu przez Klienta potwierdzenia realizacji Zamówienia, potwierdzenie to stanowi umowę, którą Klient może wydrukować i zachować w wersji papierowej.

 10. W przypadku braku niektórych Produktów przed złożeniem Zamówienia lub po jego potwierdzeniu przez Klienta, ewentualnych różnic w cenie, właściwościach, terminie Dostawy lub w przypadku jakichkolwiek innych zmian dotyczących Zamówienia Klient zostanie poinformowany przez Sklep internetowy o stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (np. anulowanie Zamówienia, przyjęcia Zamówienia do częściowej realizacji, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia i zwrot wpłaconych pieniędzy). Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych Zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów.

 11. Zamówienia można składać ponadto bezpośrednio e-mailem na adres: biuro@dobrebaseny.pl, telefonicznie (77) 421 81 86 (od 9.00 do 17.00). Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie przyjęcia i potwierdzenia Zamówienia przez Sklep internetowy i Klienta. Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do jego identyfikacji oraz do dostawy zamówionych Produktów i wystawienia faktury VAT, w przypadku gdyby Klient zażądał jego wystawienia.

 12. W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt ze Sklepem internetowym za pomocą środków komunikacji wskazanych w rozdziale I pkt. 3 Regulaminu.

ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną jest bezpłatne. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży zakupionych Produktów wraz z kosztami wysyłki.Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonych Produktów do momentu zapłaty ceny sprzedaży zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. Sklep internetowy akceptuje następujące formy płatności:

  a) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki;
  b) przelewem – przedpłata na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu Zamówienia;
  c) przekazem pocztowym;
  d) za pomocą serwisu Przelewy24.pl, do którego odsyłany jest Klient w celu dokonania płatności – płatności realizowane są zgodnie ze regulaminem dostępnym na stronie www.przelewy24.pl udostępnianym Klientowi przed dokonaniem płatności.
   
 3. Do zakupionych Produktów Sprzedawca dołącza paragon z kasy fiskalnej. Na żądanie Klienta Sprzedawca może wystawić fakturę VAT; w takim wypadku Klient musi wskazać dodatkowo dane niezbędne do wystawienia faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy przystępuje do realizacji Zamówienia po zawarciu Umowy, tj. po potwierdzeniu Zamówienia przez Klienta, a w przypadku wyboru formy płatności w formie przelewu bankowego – niezwłocznie po zaksięgowaniu przelewu. Z wyjątkiem przesyłki pobraniowej Produkt jest wysyłany po zaksięgowaniu zapłaty.

 2. Dostawa Zamówienia jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej  i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 3. Czas realizacji Zamówienia tj. od chwili określonej w ust. 1 niniejszego rozdziału do chwili wysłania Produktów (kompletowanie Zamówienia, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowania i nadanie paczki) na Produkty dostępne w magazynie Sklepu internetowego nie przekracza 3 dni roboczych. W przypadku Produktów niedostępnych w magazynie czas realizacji zostaje wskazany w potwierdzeniu realizacji Zamówienia.

 4. Czas dostawy zależny jest od działania Dostawcy i wynosi od 1 do 2 dni roboczych od chwili wysłania Zamówienia.

 5. Klient może zmienić, anulować bądź wstrzymać realizację potwierdzonego Zamówienia do momentu wysłania przesyłki. W celu anulowania Zamówienia należy jak najszybciej skontaktować się ze Sklepem internetowym.

 6. Jeżeli Zamówienie nie będzie mogło być spełnione w umówionym terminie lub na warunkach uzgodnionych w Zamówieniu, Sklep internetowy niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i według jego decyzji wykona Zamówienie w najbliższym terminie lub zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, gdyby Klient chciał odstąpić od Umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy przy składaniu Zamówienia uzgodniono dłuższy niż 30-dniowy termin realizacji Zamówienia.

 7. Z wyjątkiem odbioru Zamówienia przez Klienta osobiście siedzibie Sklepu internetowego przy ul. Poznańska 71  w Poznaniu, zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta za pośrednictwem Dostawcy wraz z dokumentem sprzedaży, tj. paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, w przypadku gdy Klient zażądał jej wystawienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

 8. Dostawca ma obowiązek dostarczyć zamówione Produkty do lokalu Klienta wyłącznie, gdy łączna waga pojedynczej przesyłki nie przekracza 30 kg. W przeciwnym przypadku zamówione Produkty mogą zostać dostarczone tylko pod drzwi budynku.

 9. Przed odbiorem przesyłki Klient powinien sprawdzić przesyłkę pod kątem ewentualnych uszkodzeń w transporcie oraz kompletności. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia (odklejona taśma, otwarte pudełko, widoczne wgniecenia opakowania itp.) Klient powinien odmówić jej przyjęcia i w obecności Dostawcy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem internetowym w celu zgłoszenia sprawy. Podjęcie ww. czynności nie jest niezbędne do skutecznego zgłoszenia reklamacji, ułatwi jednak Klientowi realizację jego uprawnień reklamacyjnych.

 10. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem i przesłania Produktu na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem Dostawy, Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi Sprzedawcy( sporządzić protokół uszkodzenia).

 11. Sklep internetowy informuje Klienta na piśmie przy dostawie Zamówienia o przyjętym przez niego trybie reklamacji oraz o ustawowych przesłankach odstąpienia od umowy sprzedaży towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

 12. Możliwy jest odbiór osobisty zakupionych Produktów po wybraniu takiej opcji w koszyku podczas składania Zamówienia. Obowiązkiem w tym wypadku jest podanie nr dowodu osobistego osoby odbierającej w celu weryfikacji. Gdy Zamówienie jest gotowe do odbioru Klient jest informowany drogą mailową o możliwości jego odbioru. Nalezy podać dane osoby odbierajacej czyli imięnazwisko oraz nr dowodu osobistego. Zamówienie oczekuje na odbiór przez okres 2 kolejnych dni roboczych licząc od daty informacji mailowej. Istnieje  możliwość zaznaczenia odbioru osobistego przy produktach wielko gabarytowych, w takim wypadku załadunek towaru następuje przez Klienta we własnym zakresie.

 13. W przypadku niektórych Produktów wielkogabarytowych ze względów transportowych dostawa następuje w stanie wymagającym samodzielnego montażu. Do takich oraz innych produktów dołączona jest instrukcja montażu/obsługi.

 14. Z chwilą odbioru zakupionych Produktów przechodzi na Klienta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów. Nie dotyczy to Klientów nie będących Konsumentami – w takim przypadku niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi z chwilą wydania zakupionych Produktów Dostawcy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ, GWARANCJA ORAZ TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego Sprzedawca odpowiada wobec Klientów będących Konsumentami, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.

 2. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klientów nie będących Konsumentami ograniczona jest jednak do strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości ceny zakupionych Produktów.

 3. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Do sprzedawanych Produktów dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producenta, importera lub dystrybutora.

 4. Prawo do zwrotu zakupionych Produktów zgodnie z rozdziałem X Regulaminu nie narusza, ani nie ogranicza praw Klienta do złożenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa.

 5. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz nabytych przez Klienta Produktów można zgłaszać osobiście w siedzibie Sprzedającego przy ul. Reymonta 14/62 w Opolu adres e-mail: reklamacje@dobrebaseny.com.pl lub pisemnie na adres:

  X-DNI Vreuls Sp. j.
  REYMONTA 14 POK. 62     45-066 Opole
   
 6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia zakupu towaru o ile w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep internetowy o stwierdzonej niezgodności.

 7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie Klienta pozwalające na jego identyfikację i nawiązanie z nim kontaktu (w szczególności imię, nazwisko, firmę), numer zamówienia Klienta i kod produktu albo przynajmniej jego nazwę oraz wskazanie okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. Tylko reklamacje złożone w języku polskim będą rozpatrywane.

 8. Sprzedawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, przy czym nie powinno trwać dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zawiadomi Klienta niezwłocznie po jej rozpatrzeniu w sposób ustalony z Klientem.

 9. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany, albo jeżeli Sklep internetowy nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

 10. Przed odsyłką Produktu Klient jest obowiązany do demontażu (np. produkty wielkogabarytowe) i zapakowania Produktu w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport.

 11. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek nieopłaconych odsyłanych za pobraniem.

 12. W przypadku zasadności reklamacji Sklep internetowy pokrywa koszty z nią związane.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klientowi, który jest Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia wydania, a gdy Umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. W celu dotrzymania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem.

 2. W przypadku Produktów lub Usług o terminie ważności krótszym niż 10 dni, termin na odstąpienie ulega stosownemu skróceniu do okresu ważności Produktu, w trybie art. 10 ust. 3 pkt. 5 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. Odstąpienie od Umowy dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, na zasadzie wskazanej w ust. 1 powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Klient są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej Umowy. Koszt odesłania Produktu do Sklepu internetowego ponosi Klient.

 4. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Wraz z odsyłanym Produktem Klient powinien zwrócić wszelkie rzeczy, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego Produktu. W przypadku odmowy zwrotu ww. rzeczy, Sklep internetowy zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych Produktów, pomniejszoną o wartość gratisu – zgodnie z jego ceną. Produkt zwracany przez Klienta, w związku z odstąpieniem przez Klienta od Umowy na zasadzie wskazanej w ust. 1, powinien być kompletny w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot Produktu następuje na następujący adres Sprzedawcy:

  X-DNI VREULS SP J .ul. Reymonta 14 pok 62
  45-066 Opole
   
 5. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek nieopłaconych odsyłanych za pobraniem.

 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 7. W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt ze Sklepem internetowym za pomocą środków komunikacji wskazanych w rozdziale I pkt. 3 Regulaminu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest X-DNI Vreuls Sp.j. z siedzibą w Opolu.

 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku danych oznaczonych gwiazdką niezbędne do dokonania rejestracji w Sklepie internetowym, dokonania zakupu Produktów w Sklepie internetowym lub wysłania zapytania za pomocą formularza online.

 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie w celu założenia Indywidualnego Profilu Klienta oraz w celu realizacji Zamówień, tj. należytego wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym rozpatrzenia reklamacji. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że Klient wyrazi na to zgodę.

 4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich aktualizacji/zmiany, a także żądania usunięcia danych. Prawo to Klient realizuje po zalogowaniu się na Indywidualnym Profilu Klienta w Sklepie internetowym lub poprzez skontaktowanie się ze Sklepem internetowym. Usunięcie danych osobowych spowoduje rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której te dane dotyczą.

 5. Treści umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres nie dłuższy niż 60 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów. Treść umów jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Po zalogowaniu do Indywidualnego Profilu Klienta w Sklepie internetowym Klient ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie internetowym przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym.

 6. Klient może wyrazić odrębną/-e zgodę/-y na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej od X-DNI Vreuls Sp.j. lub osób trzecich informacji o charakterze reklamowym i handlowym ("informacja handlowa"). Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na stronie www.dobrebaseny.pl lub przy okazji składania Zamówienia. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z opcji otrzymywania powyższych informacji reklamowych i handlowych poprzez aktywację odpowiedniego adresu internetowego znajdującego się w każdej informacji reklamowej lub handlowej dostarczonej Klientowi lub poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji na stronie www.dobrebaseny.pl.

 7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Sprzedawca stosuje środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

 8. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

 9. W celu dostosowania Sklepu internetowego do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów, Sklep internetowy używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Sklepu internetowego oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług.

 10. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Klient może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki, może także zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce internetowej. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie ze Sklepu internetowego.

 11. Sklep internetowy stosuje sesyjne pliki cookies, które są niezbędne dla prawidłowego działania funkcji logowania do Sklepu internetowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. W przypadku zakupów dokonywanych przez Klientów nie będących Konsumentami i mających siedzę za granicą nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

 2. Jeżeli kupującym nie jest Konsument odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, a wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2013 r. i znosi wszystkie wcześniej obowiązujące postanowienia w tym przedmiocie. Zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia

 4. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej www.dobrebaseny.pl. Nowy Regulamin nie będzie naruszać praw Klientów, którzy złożyli Zamówienia przed jego zmianą. O aktualizacji Regulaminu Sklep internetowy poinformuje Klientów w formie publikacji na stronach Sklepu internetowego oraz w formie wiadomości przekazywanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta. Niewyrejestrowanie się Klienta ze Sklepu internetowego w ciągu 14 dni, albo wcześniejsze zaakceptowanie nowego Regulaminu, np. poprzez złożenie Zamówienia, jest równoznaczne z akceptacją nowych postanowień Regulaminu w całości.